TRA CỨU LỊCH TÀU CONTAINER

Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận Chuyển
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-29MYTPPVNDADLADY JANE - 04IENW1MALADY JANE - 04IENW1MA2
APLMon, 2023-03-272023-03-29CNYTNVNVUTCOS TBN 65 - 0PFKDW1PLCOS TBN 65 - 0PFKDW1PL2
APLMon, 2023-03-272023-03-29VNSGNMYPKGAPL TBN 22 - 3524YSAPLAPL TBN 22 - 3524YSAPL2
WANHAIMon, 2023-03-272023-03-28VNSGNKHSCHWAN HAI 287 - S021WAN HAI 287 - S0212
RCLMon, 2023-03-272023-03-29VNHPHCNNSAKOTA GABUNG - E1002
CNCMon, 2023-03-272023-03-29CNYTNVNVUTOOCL SPAIN - 0PFKDW1NCOOCL SPAIN - 0PFKDW1NC2
APLMon, 2023-03-272023-03-29HKHKGVNHPHREN JIAN 5 - 09JOJW1PLREN JIAN 5 - 09JOJW1PL2
CNCMon, 2023-03-272023-03-29VNSGNMYTPPMAERSK JAIPUR - 1938LSCNCMAERSK JAIPUR - 1938LSCNC2
SAMUDERAMon, 2023-03-272023-03-29VNSGNSGSINSINAR SUNDA - 136SSINAR SUNDA - 136S2
APLMon, 2023-03-272023-03-29VNSGNMYTPPMAERSK JAIPUR - 1938LSAPLMAERSK JAIPUR - 1938LSAPL2
CNCMon, 2023-03-272023-03-29MYTPPVNDADLADY JANE - 04IENW1NCLADY JANE - 04IENW1NC2
SITCMon, 2023-03-272023-03-29THLCHVNSGNARICA BRIDGE-221ARICA BRIDGE-2212
CNCMon, 2023-03-272023-03-29CNSHKVNHPHRUN LONG - 0GU51W1NCRUN LONG - 0GU51W1NC2
SITCMon, 2023-03-272023-03-29THLCHVNSGNACX PEARL-236ACX PEARL-2362
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-29CNSHKVNHPHRUN LONG - 0GU51W1MARUN LONG - 0GU51W1MA2
CNCMon, 2023-03-272023-03-29HKHKGVNHPHREN JIAN 5 - 09JOJW1NCREN JIAN 5 - 09JOJW1NC2
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-29VNSGNMYTPPMAERSK JAIPUR - 1938LSMAERSK JAIPUR - 1938LS2
HAIAN LINESMon, 2023-03-272023-03-29VNHPHHKHKGHAIAN VIEW - 119E2
APLMon, 2023-03-272023-03-29CNSHKVNHPHRUN LONG - 0GU51W1PLRUN LONG - 0GU51W1PL2
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-29HKHKGVNHPHREN JIAN 5 - 09JOJW1MAREN JIAN 5 - 09JOJW1MA2
SITCMon, 2023-03-272023-03-28HKHKGVNHPHSITC SHANDONG-2308SITC SHANDONG-23082
APLMon, 2023-03-272023-03-29HKHKGVNHPHRUN LONG - 0GU51W1PLRUN LONG - 0GU51W1PL2
RCLMon, 2023-03-272023-03-30VNHPHCNSHKKOTA GABUNG - E1003
HYUNDAIMon, 2023-03-272023-03-31VNSGNCNSHKKMTC KEELUNG - 2304N3
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-30VNSGNTHBKKKMTC ULSAN 2304SKMTC ULSAN 2304S3
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-30VNSGNTHLCHKMTC ULSAN 2304SKMTC ULSAN 2304S3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30THBKKVNSGNSTARSHIP TAURUS - 0COS1N1MASTARSHIP TAURUS - 0COS1N1MA3
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-30VNVUTSGSINAPL VANDA 0FMCFW1MAAPL VANDA 0FMCFW1MA3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30VNUIHIDBTMSUMBER JAYA 22 - O326FNSUMBER JAYA 22 - O326FN3
CNCMon, 2023-03-272023-03-30MYPGUVNUIHINFINITI 7 - 35T1YNCNCINFINITI 7 - 35T1YNCNC3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30CNNGBVNUIHCMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 0FLDME1MACMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 0FLDME1MA3
CNCMon, 2023-03-272023-03-30CNSHKVNSGNSAFEEN PRIME - 0XKDFS1NCSAFEEN PRIME - 0XKDFS1NC3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30VNSGNBDMGLKAI HE ZHI CHENG - 3784YSKAI HE ZHI CHENG - 3784YS3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30MYPGUVNUIHINFINITI 7 - 35T1YNINFINITI 7 - 35T1YN3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30MYKUAVNDADSINAR BINTAN - 430W7SCMA CGM OSIRIS - 1TU1ES1MA3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30CNSHKVNSGNSAFEEN PRIME - 0XKDFS1MASAFEEN PRIME - 0XKDFS1MA3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30INCCUVNDADAPL TBN 76 - 3158ISAPL TBN 76 - 3158IS3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-30MYPGUVNUIHGOLDEN STAR 1 - 5623TSGOLDEN STAR 1 - 5623TS3
CNCMon, 2023-03-272023-03-30VNDADIDBTMSOL PROGRESS - 081R3NCNCCAPRICORN 59 - P126FNCNC3
SITCMon, 2023-03-272023-03-30CNXMNVNSGNSITC SHUNDE-2306SITC SHUNDE-23063
APLMon, 2023-03-272023-03-30SGSINVNUIHGSS YANGON - 055KINAPLGSS YANGON - 055KINAPL3
CNCMon, 2023-03-272023-03-30THBKKVNSGNSTARSHIP TAURUS - 0COS1N1NCSTARSHIP TAURUS - 0COS1N1NC3
CKLINEMon, 2023-03-272023-03-30VNSGNHKHKGSAWASDEE VEGA - 2302N3
HAIAN LINESMon, 2023-03-272023-03-30VNHPHCNNSAHAIAN VIEW - 119E3
TSLINEMon, 2023-03-272023-03-30VNHPHCNNSAHAIAN VIEW - 119E3
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNNAHVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNSBUVNHPHPACIFIC GRACE - 09JOLS1MAPACIFIC GRACE - 09JOLS1MA4
SITCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADCNSHKSITC QINGDAO-2309SITC QINGDAO-23094
CNCMon, 2023-03-272023-03-31MYKUAVNDADSINAR BINTAN - 430W7SCNCNITHI BHUM - 0UV15W1NC4
ASLMon, 2023-03-272023-03-31VNHPHCNQINHAIAN ROSE4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADTHSGZSOL PROGRESS - 081R3NCNCSOL PROGRESS - 081R3NCNC4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNDOUVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
WANHAIMon, 2023-03-272023-03-30VNVUTCNSHKWAN HAI 510 - N163WAN HAI 510 - N1634
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNNSAVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
APLMon, 2023-03-272023-03-31VNDADMYTPPMAERSK CHATTOGRAM - 55S6CSAPLMAERSK CHATTOGRAM - 55S6CSAPL4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31VNUIHIDBTMBATAMINDO V - 927J0SBATAMINDO V - 927J0S4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNSGNTHLCHMAERSK NACKA - 0AY2ZR1NCMAERSK NACKA - 0AY2ZR1NC4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31MOMFMVNHPHHUI HAI YUN 338 - 2440XSHUI HAI YUN 338 - 2440XS4
SMLINEMon, 2023-03-272023-03-31KRPUSVNSGNINCEDA 0026SINCEDA 0026S4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNNGBVNVUTCMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY - 0FLDME1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNVUTCNNGBCSCL SPRING - 0YT7QW1NCCSCL SPRING - 0YT7QW1NC4
APLMon, 2023-03-272023-03-31THBKKVNSGNITHA BHUM - 0RKE4N1PLITHA BHUM - 0RKE4N1PL4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31MOMFMVNHPHHUI HAI YUN 338 - 2440XSDANUM 168 - 09JOLS1MA4
APLMon, 2023-03-272023-03-31CNNSAVNVUTCMA CGM DEIMOS - 1TU1IS1PLCMA CGM DEIMOS - 1TU1IS1PL4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNDOUVNHPHDANUM 168 - 09JOLS1MADANUM 168 - 09JOLS1MA4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADIDBTMSOL PROGRESS - 081R3NCNCBATAMINDO V - 927J0SCNC4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31CNPNYVNHPHPACIFIC GRACE - 09JOLS1NCPACIFIC GRACE - 09JOLS1NC4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADMYTPPMAERSK CHATTOGRAM - 55S6CSCNCMAERSK CHATTOGRAM - 55S6CSCNC4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31VNSGNTHLCHMAERSK NACKA - 0AY2ZR1MAMAERSK NACKA - 0AY2ZR1MA4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADMYPGUSOL PROGRESS - 081R3NCNCGOLDEN STAR 1 - 5653TNCNC4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNPNYVNHPHDANUM 168 - 09JOLS1MADANUM 168 - 09JOLS1MA4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31CNDOUVNHPHPACIFIC GRACE - 09JOLS1NCPACIFIC GRACE - 09JOLS1NC4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31THBKKVNSGNITHA BHUM - 0RKE4N1NCITHA BHUM - 0RKE4N1NC4
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-31VNHPHTWKHHUNI-PRUDENT 1071-406NUNI-PRUDENT 1071-406N4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNSUDVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
APLMon, 2023-03-272023-03-31SGSINVNHPHMAERSK SIHANOUKVILLE - 46S6CNAPLMAERSK SIHANOUKVILLE - 46S6CNAPL4
APLMon, 2023-03-272023-03-31SGSINVNDADGSS YANGON - 055KINAPLGSS YANGON - 055KINAPL4
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-31IDBTHVNSGNFeederEVER OASIS 0312-023N4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31PHCGYVNVUTEVER LUCKY - 0FTH2E1MAEVER LUCKY - 0FTH2E1MA4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31CNXITVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MACMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1MA4
CKLINEMon, 2023-03-272023-03-31VNSGNCNSHKSAWASDEE VEGA - 2302N4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31MYPGUVNDADINFINITI 7 - 35T1YNCNCNITHI BHUM - 0UV15W1NC4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31CNNSAVNVUTCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1NCCMA CGM T. ROOSEVELT - 1TU1IS1NC4
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-31MYPKGVNVUTEVER LUCKY 0152-065EEVER LUCKY 0152-065E4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31MYPGUVNDADKOTA INTAN - A743DECNCNITHI BHUM - 0UV15W1NC4
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-03-31VNVUTCNXMNCSCL SPRING - 0YT7QW1MACSCL SPRING - 0YT7QW1MA4
EVERGREENMon, 2023-03-272023-03-31VNSGNTWKHHYM CELEBRITY 050BYM CELEBRITY 050B4
CNCMon, 2023-03-272023-03-31VNDADMYPGUSOL PROGRESS - 081R3NCNCKOTA INTAN - A773DWCNC4
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNTHLCHMAERSK NACKA - 0AY2ZR1PLMAERSK NACKA - 0AY2ZR1PL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNMYPGUSINAR SUNDA - 1408HSAPLGOLDEN STAR 1 - 5713TNAPL5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNYNFVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNIDBLWMAERSK JAIPUR - 1938LSAPLMERATUS MEDAN 5 - 1948TSAPL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNMYPGUCNC BANGKOK - 0YD3MS1PLGOLDEN STAR 1 - 5713TNAPL5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHIDPNKHYUNDAI COLOMBO - 2162JWHYUNDAI COLOMBO - 2162JW5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNHUAVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
ASLMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHCNSHAHAIAN ROSE5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNMYPGUSINAR SUNDA - 1408HSAPLLEGEND 2510 - 5471YNAPL5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHTWKELUNI-PRUDENT 1071-406NIntermodal5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01INCCUVNVUTAPL TBN 76 - 3158ISCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01MYPGUVNVUTGOLDEN STAR 1 - 5623TSCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5