TRA CỨU LỊCH TÀU CONTAINER

Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận Chuyển
WANHAIMon, 2023-03-272023-03-31VNVUTHKHKGWAN HAI 510 - N163WAN HAI 510 - N1635
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNDOUVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNXINVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHMOMFMHUI HAI YUN 338 - 2470XNCNCHUI HAI YUN 338 - 2470XNCNC5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHMYKUAHYUNDAI COLOMBO - 2162JWHYUNDAI COLOMBO - 2162JW5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNKAPVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01CNNGBVNVUTCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MACMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNHSNVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADKHPNHATLANTIC OCEAN - 1695VSCNCMEKONG 10 - 4125IWCNC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNGOMVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNGLNVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01BDCGPVNVUTCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MACMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHTWTPEUNI-PRUDENT 1071-406NIntermodal5
SITCMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNHPHSITC PINGHE-2308SITC PINGHE-23085
CNCMon, 2023-03-272023-04-01MYTPPVNVUTWIELAND - 0WWELW1NCCMA CGM ATTILA - 0PGERE1NC5
SITCMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNSGNSITC LIDE-2306SITC LIDE-23065
CNCMon, 2023-03-272023-04-01THLCHVNUIHZHONG GU JIANG SU - 0LK4SS1NCZHONG GU JIANG SU - 0LK4SS1NC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNNAHVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNGAYVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNXILVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHIDBDJHYUNDAI COLOMBO - 2162JWHYUNDAI COLOMBO - 2162JW5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNIDPNJMAERSK JAIPUR - 1938LSMAERSK JAIPUR - 1938LS5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNMYPGUCNC BANGKOK - 0YD3MS1PLLEGEND 2510 - 5471YNAPL5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNBJOVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01THSGZVNVUTDANU BHUM - 0RC9QS1MACMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNSJQVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNXITVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNZSNVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
APLMon, 2023-03-272023-04-01MYPGUVNSGNGOLDEN STAR 1 - 5663TSAPLCNC BANGKOK - 0YD3NN1PL5
SITCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADCNXMNSITC QINGDAO-2309SITC QINGDAO-23095
APLMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNSGNEVER AIM - 0LAEHW1PLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHBDCGPKAPITAN MASLOV - 433C3NKAPITAN MASLOV - 433C3N5
APLMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNSGNEVER LEGION - 0TBENE1PLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNSGNCOSCO SHIPPING SOLAR - 0FAE7W1PLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADMYPGUSOL PROGRESS - 081R3NCNCMTT SIBU - 57T1YNCNC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNLUUVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADIDPERSOL PROGRESS - 081R3NCNCMARCOPOLO 178 - 4418ARCNC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNJMNVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNROQVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNSNWVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNZUHVNHPHFeederEVER CONCERT 0256-024N5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHCNXMNFENGYUNHE - 0XHD0N1PLFENGYUNHE - 0XHD0N1PL5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNSHKVNSGNINTERASIA PURSUIT S044INTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHTWTYNUNI-PRUDENT 1071-406NIntermodal5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNWUZVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01HKHKGVNSGNINTERASIA PURSUIT S044INTERASIA PURSUIT S0445
APLMon, 2023-03-272023-04-01JPOSAVNSGNMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNCNFOCYM CELEBRITY 050BNAGALEADER 1982W5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHMOMFMHUI HAI YUN 338 - 2470XNHUI HAI YUN 338 - 2470XN5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHTWTXGUNI-PRUDENT 1071-406NIntermodal5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01CNWNZVNVUTXINMINGZHOU88 - O881UNCMA CGM ATTILA - 0PGERE1MA5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHIDPERHYUNDAI COLOMBO - 2162JWHYUNDAI COLOMBO - 2162JW5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNDADIDJKTCTP DELTA - 2555ZECTP DELTA - 2555ZE5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHCNFOCUNI-PRUDENT 1071-406NNAGALEADER 1982W5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01CNZQGVNSGNFeederINTERASIA PURSUIT S0445
APLMon, 2023-03-272023-04-01CNLYGVNSGNXIEHAIMINGZHOU - 4081KSAPLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
HAIAN LINESMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHCNQZHHAIAN VIEW - 119E5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNTWTXGYM CELEBRITY 050BIntermodal5
APLMon, 2023-03-272023-04-01MYPENVNSGNSEVILLIA - 360J6SAPLCNC BANGKOK - 0YD3NN1PL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01CNSHAVNSGNCOSCO KOREA - 04FEPW1PLMAERSK VLADIVOSTOK - 414H4SAPL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01MYPKGVNDADCNC TIGER - 0HJ4ON1PLCNC TIGER - 0HJ4ON1PL5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADIDPERCAPE ARAXOS - 0HJTYE1NCMARCOPOLO 178 - 4418ARCNC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNTWTYNYM CELEBRITY 050BIntermodal5
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHIDDJBAPL TBN 15 - 1748DRAPL TBN 15 - 1748DR5
CNCMon, 2023-03-272023-04-01VNDADIDBTMCAPE ARAXOS - 0HJTYE1NCCAPRICORN 59 - P186FNCNC5
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-01VNSGNTWTPEYM CELEBRITY 050BIntermodal5
APLMon, 2023-03-272023-04-01VNHPHMOMFMHUI HAI YUN 338 - 2490XNAPLHUI HAI YUN 338 - 2490XNAPL5
APLMon, 2023-03-272023-04-01MYTPPVNSGNWIELAND - 0WWELW1PLCNC BANGKOK - 0YD3NN1PL5
APLMon, 2023-03-272023-04-02THSGZVNSGNTo be advisedCNC BANGKOK - 0YD3NN1PL6
WANHAIMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHMYPGUFeeder - <hr> 2023/03/31TIGER OCEAN - E0116
APLMon, 2023-03-272023-04-02MYPGUVNSGNKOTA INTAN - A743DEAPLKAI HE ZHI CHENG - 3754YNAPL6
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-02VNDADCNSHKEVER COPE 1577-066NEVER COPE 1577-066N6
ASLMon, 2023-03-272023-04-02VNHPHCNNGBHAIAN ROSE6
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTCNNGBCSCL SPRING - 0YT7QW1MACSCL SPRING - 0YT7QW1MA6
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-02CNXINVNSGNFeederEVER CONFORM 0258-024S6
APLMon, 2023-03-272023-04-02CNYTNVNSGNCOS TBN 65 - 0PFKDW1PLATLANTIC OCEAN - 1765VNAPL6
APLMon, 2023-03-272023-04-02CNXMNVNHPHSPIL KARTINI - 0HM73S1PLSPIL KARTINI - 0HM73S1PL6
WANHAIMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTCNSNWWAN HAI 510 - N163Feeder6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02MYKUAVNDADSINAR BINTAN - 430W7SCNCHORAI BRIDGE - 635A5NCNC6
APLMon, 2023-03-272023-04-02SGSINVNDADMAERSK SIHANOUKVILLE - 46S6CNAPLMAERSK SIHANOUKVILLE - 46S6CNAPL6
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-02THBKKVNUIHKOTA HANDAL - 23S3YSKOTA HANDAL - 23S3YS6
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-02CNGLNVNSGNFeederEVER CONFORM 0258-024S6
WANHAIMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTCNZSNWAN HAI 510 - N163Feeder6
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-02VNSGNTWTXGYM CELEBRITY 050BYM CELEBRITY 050B6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTTHLCHNEWPORT CYPRESS 68 - D85Z0WAPLINCEDA - 0QZECR1PL6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNHPHCNHUIFENGYUNHE - 0XHD0N1PLFENGYUNHE - 0XHD0N1PL6
WANHAIMon, 2023-03-272023-04-01VNUIHMYLPKFeeder - <hr> 2023/03/31HORAI BRIDGE - S1516
EVERGREENMon, 2023-03-272023-04-02VNDADHKHKGEVER COPE 1577-066NEVER COPE 1577-066N6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTCNFOCCSCL SPRING - 0YT7QW1NCHAI SHUN FENG 7 - 5510FNCNC6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNSGNIDJKTSINAR SUNDA - 1408HSAPLHYUNDAI SUPREME - 0QRD0N1PL6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02VNDADIDBTMSOL PROGRESS - 081R3NCNCBINA MARINE 90 - 0YG3XW1NC6
APLMon, 2023-03-272023-04-02MYPGUVNSGNKOTA INTAN - A743DEAPLCSCL LIMA - 1458HNAPL6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNHPHCNHUAFENGYUNHE - 0XHD0N1PLFENGYUNHE - 0XHD0N1PL6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNSGNIDJKTCNC BANGKOK - 0YD3MS1PLHYUNDAI SUPREME - 0QRD0N1PL6
APLMon, 2023-03-272023-04-02CNSHAVNSGNNORDAGER MAERSK - 0AY30R1PLNORDAGER MAERSK - 0AY30R1PL6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02THBKKVNUIHKOTA HANDAL - 23S3YSCNCKOTA HANDAL - 23S3YSCNC6
CMA-CGMMon, 2023-03-272023-04-02VNHPHCNZZUHYPERION - 0TVDUN1MAHYPERION - 0TVDUN1MA6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02VNSGNIDBLWMAERSK JAIPUR - 1938LSCNCMERATUS MEDAN 5 - 1948TSCNC6
CNCMon, 2023-03-272023-04-02VNDADKHPNHATLANTIC OCEAN - 1695VSCNCPHUOC LONG 8 - 4145IWCNC6
APLMon, 2023-03-272023-04-02VNVUTTHLCHNEWPORT CYPRESS 39 - D35Z0WAPLINCEDA - 0QZECR1PL6