TRA CỨU LỊCH TÀU CONTAINER

Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận ChuyểnTransit Type
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNLYGVNHPHMONACO - 0XKDZS1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNTWTPEMAERSK DAVAO - 447H4NAPLEVER GOLDEN - 0LAF3W1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNXMNVNHPHSPIL KARTINI - 0HM7LS1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15PHBTGVNSGNAPL CAIRO - 0YD43N1PLAPL CAIRO - 0YD43N1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHIDBUNGSS YANGON - 074KISAPLBINA MARINE 90 - 0YG4PW1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15PHBTGVNUIHCHERRY - 069KINAPLCHERRY - 069KINAPL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INLUHVNSGNIntermodalEVER ORIENT 0407-045N10Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-14VNUIHTWTXGFeeder - <hr> 2023/06/09WAN HAI 356 - N00610Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INMUNVNSGNWAN HAI 627 E006EVER ORIENT 0407-045N10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNCNTAGMAERSK DAVAO - 447H4NAPLYONGXIN158 - 310OHNAPL10Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHMYSDKFeeder - <hr> 2023/06/09Feeder10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNVUTBATAMINDO III - A42J0NAPLCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15PHDVOVNHPHCNC URANUS - 1CPOWN1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15PHDVOVNSGNCNC URANUS - 1CPOWN1PLTS GUANGZHOU - 0XKE1S1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15JPSDJVNHPHCMA CGM TANYA - 0BEFBW1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15PHDVOVNSGNCNC URANUS - 1CPOWN1MATS GUANGZHOU - 0XKE1S1MA10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNSGNTS NANSHA - 06WFNN1MATS GUANGZHOU - 0XKE1S1MA10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNDADCAPRICORN 57 - Q236FSAPLBF TROUT - 2IUEBN1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTJPTYOGLS 07 - 6195PNAPLZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1PL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNDADCNYTNEVER COMMAND 1587-033NEVER BREED 0132-072S10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNDADIDPERMAERSK NACKA - C3S6CSAPLPERFECT 22 - 1848GRAPL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15PHMNLVNNGHCNC NEPTUNE - 0HJ5PE1MACNC NEPTUNE - 0HJ5PE1MA10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15CNFANVNSGNTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NCTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NC10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNDLCVNHPHTS GUANGZHOU - 0XKE1S1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNUIHINFINITI 5 - F6T1YSCNCCHERRY - 069KINCNC10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTJPTYONEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WCNCZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1NC10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15MYPKGVNUIHMTT SAPANGAR - 0HJ5PE1PLCHERRY - 069KINAPL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INVTZVNUIHSHIMIN 14EFeeder10Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHINMAAGSS YANGON - 074KISAPLGSS YANGON - 074KISAPL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNUIHBATAMINDO III - A42J0NAPLCHERRY - 069KINAPL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHIDPLMGSS YANGON - 074KISAPLGSS YANGON - 074KISAPL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15VNDADIDPLMSOL VALOUR - 089R3NCNCSOL VALOUR - 089R3NCNC10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNSGNEVER BRACE 1923-075SEVER ORIENT 0407-045N10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNCNZHEMAERSK DAVAO - 447H4NAPLTONG HAI 99 - 9384RSAPL10Transshipment
SITCMon, 2023-06-052023-06-15JPSBKVNSGNSITC KEELUNG-2312SITC KEELUNG-231210
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INVTZVNHPHSHIMIN 14EEVER CHARM 0318-069N10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNHPHTS NANSHA - 06WFNN1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHCNSHKFeeder - <hr> 2023/06/09Feeder10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDSUBVNUIHSPIL NIKEN - 0UE0YN1PLCHERRY - 069KINAPL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15CNGUGVNSGNTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NCTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NC10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDSUBVNVUTSPIL NIKEN - 0UE0YN1PLCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1PL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNCNSTGEVER OBEY 0321-013NFeeder10Direct
INTERASIAMon, 2023-06-052023-06-15JPUKBVNDADWAN HAI 287-S024WAN HAI 287-S02410Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNBDMGLMAERSK JAIPUR - 2138LSAPLAPL TBN 14 - 204H8RAPL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNDADIDPLMMAERSK NACKA - C3S6CSAPLMAERSK NACKA - C3S6CSAPL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNDADCNSNWEVER COMMAND 1587-033NFeeder10Direct
CNCMon, 2023-06-052023-06-15CNZQGVNSGNTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NCTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NC10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15MYTPPVNVUTBALTIC NORTH - 04I27W1NCCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1NC10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNDADCNYGPEVER COMMAND 1587-033NFeeder10Direct
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNMYTWUMAERSK JAIPUR - 2138LSMAERSK JAIPUR - 2138LS10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNVUTCAPRICORN 57 - Q236FSAPLCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNSGNCAPRICORN 57 - Q236FSAPLAPL CAIRO - 0YD43N1PL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNDADCNROQEVER COMMAND 1587-033NFeeder10Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTTHLCHGLS 07 - 6195PNAPLNORDAGER MAERSK - 0AY3AR1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNDADIDPERMAERSK NACKA - C3S6CSAPLMARCOPOLO 178 - 4778ARAPL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15TLDILVNSGNAPL CAIRO - 0YD43N1MAAPL CAIRO - 0YD43N1MA10Transshipment
ONEMon, 2023-06-052023-06-15CNNGBVNVUTCONTI CONQUEST 020WONE COMMITMENT 060E10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15JPNAHVNSGNMYRIAD - 0991CSAPLTS GUANGZHOU - 0XKE1S1PL10Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHMYTWUFeeder - <hr> 2023/06/09Feeder10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNXMNVNHPHCMA CGM HOPE - 0MEF7W1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15CNDLCVNHPHTS GUANGZHOU - 0XKE1S1MABOHAI STAR - 0GU5NW1MA10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNSGNINFINITI 5 - F6T1YSAPLAPL CAIRO - 0YD43N1PL10Transshipment
ONEMon, 2023-06-052023-06-15INCCUVNVUTMCP LINZ 017EONE COMMITMENT 060E10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNDADCNLUUEVER COMMAND 1587-033NFeeder10Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHIDPLMGSS YANGON - 074KISAPLNAP 904 - 111J4SAPL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNMYSBWMAERSK JAIPUR - 2138LSMAERSK JAIPUR - 2138LS10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15VNDADMYKCHSOL VALOUR - 089R3NCNCKOTA DUTA - 1757ZECNC10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNNGBVNHPHKOTA SANTOS - 0BDF7W1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNPHSFSSPIL NIRMALA 059BKANWAY LUCKY 0416-015S10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTJPTYOGLS 07 - 6195PNCNCZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1NC10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNCNYTNEVER OBEY 0321-013NEVER BREED 0132-072S10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNDLCVNSGNTS GUANGZHOU - 0XKE1S1PLTS GUANGZHOU - 0XKE1S1PL10Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDBTMVNSGNBATAMINDO III - A42J0NAPLAPL CAIRO - 0YD43N1PL10Transshipment
SITCMon, 2023-06-052023-06-15JPOSAVNSGNSITC KEELUNG-2312SITC KEELUNG-231210
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNCNWUZEVER OBEY 0321-013NFeeder10Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTKRINCNEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WAPLDONGJIN CONFIDENT - 0CO0MN1PL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNSGNTS NANSHA - 06WFNN1NCTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NC10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHBDCGPGSS YANGON - 074KISAPLGSS YANGON - 074KISAPL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNDADTHSGZMAERSK NACKA - C3S6CSAPLALS SUMIRE - 2218BNAPL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNVUTLEGEND 2510 - 5861YSAPLCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTKRINCGLS 07 - 6195PNAPLDONGJIN CONFIDENT - 0CO0MN1PL10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNDLCVNHPHWAN HAI 501 - 0IEEPS1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHMYKCHGSS YANGON - 074KISKOTA DUTA - 1757ZE10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15VNDADIDBTMMAERSK NACKA - C3S6CSAPLMMSS 2708 - 0YG4FW1PL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15MYTPPVNUIHAPL HOLLAND - 0WWF5W1NCCHERRY - 069KINCNC10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15PHBTGVNUIHCHERRY - 069KINCNCCHERRY - 069KINCNC10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15CNSBUVNNGHASL HONG KONG - 09JPPS1MACNC NEPTUNE - 0HJ5QW1MA10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15VNHPHIDPERKOTA NAGA - 1952YSMARCOPOLO 178 - 4778AR10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15IDPERVNUIHMARCO POLO 252 - 65S8ARAPLCHERRY - 069KINAPL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15PHDVOVNHPHCNC URANUS - 1CPOWN1NCBOHAI STAR - 0GU5NW1NC10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15VNSGNKRSELSPIL NIRMALA 059BIntermodal10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15PHDVOVNSGNCNC URANUS - 1CPOWN1NCTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NC10Transshipment
SITCMon, 2023-06-052023-06-15JPNGOVNHPHSITC KWANGYANG-2316SITC KWANGYANG-231610
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INJDHVNSGNIntermodalEVER ORIENT 0407-045N10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15CNXMNVNHPHSEASPAN FRASER - 08WF9W1PLBOHAI STAR - 0GU5NW1PL10Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-15CNDLCVNHPHTS GUANGZHOU - 0XKE1S1NCBOHAI STAR - 0GU5NW1NC10Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHMYSBWFeeder - <hr> 2023/06/09Feeder10Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-15INMORVNSGNIntermodalEVER ORIENT 0407-045N10Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-15VNVUTJPTYONEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1MA10Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-15MYPGUVNVUTINFINITI 5 - F6T1YSAPLCMA CGM MEXICO - 1TU1GE1PL10Transshipment