TRA CỨU LỊCH TÀU CONTAINER

Hãng TàuNgày đi Dự KiếnNgày đến Dự KiếnCảng Xếp HàngCảng Dỡ HàngTàu điTàu đếnThời Gian Vận ChuyểnTransit Type
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-16VNDADJPTYOEVER COMMAND 1587-033NEVER COMMAND 1587-033N11Direct
CNCMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTIDJKTCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1NCWAN HAI 509 - 1QY17S1NC11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16IDSUBVNHPHSPIL NIKEN - 0UE0YN1PLMAERSK NACKA - C5S6CNAPL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNDADTHSGZMTT SAPANGAR - 0HJ5MW1PLTS JAKARTA - 0QDDHS1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16MYPGUVNDADINFINITI 5 - F6T1YSAPLCHERRY - 069KINAPL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16MYPGUVNHPHKOTA INTAN - B343DEAPLCMA CGM MEMPHIS - 0XR2NE1PL11Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-16VNSGNJPYKKSPIL NIRMALA 059BEVER OWN 1460-018N11Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTJPYOKGLS 07 - 6195PNCNCZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1NC11Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-16MYPGUVNHPHINFINITI 5 - F6T1YSCNCMAERSK NACKA - C5S6CNCNC11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16MYPGUVNHPHKOTA INTAN - B343DEAPLMAERSK NACKA - C5S6CNAPL11Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-16PHBTGVNDADCHERRY - 069KINCNCCHERRY - 069KINCNC11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHPHDVOGSS YANGON - 074KISAPLKOTA NAZIM - 0CS4ZE1PL11Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTIDPLMCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1NCATI BHUM - 0KS3VS1NC11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16CNYTNVNDADCSCL PACIFIC OCEAN - 0PFKXW1PLATLANTIC OCEAN - 1925VNAPL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16IDPERVNHPHMARCO POLO 252 - 65S8ARAPLMAERSK NACKA - C5S6CNAPL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16CNLYGVNHPHMONACO - 0XKDZS1PLASL PEONY - 09JPTS1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHPHDVOGSS YANGON - 074KISAPLGSS YANGON - 074KISAPL11Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-16JPOSAVNUIHMAERSK VLADIVOSTOK - 434H4SMAERSK VLADIVOSTOK - 434H4S11Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-16CNRZHVNHPHASL PEONY - 09JPTS1MAASL PEONY - 09JPTS1MA11Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-16JPOSAVNUIHMAERSK VLADIVOSTOK - 434H4SCNCMAERSK VLADIVOSTOK - 434H4SCNC11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTJPYOKNEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WAPLZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHIDBLWGSS YANGON - 074KISAPLCNC TIGER - 0HJ5WN1PL11Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-16VNDADTHLCHEVER COMMAND 1587-033NEVER CLEAR 0200-058A11Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTTHBKKNEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1MA11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16IDBTMVNDADCAPRICORN 57 - Q236FSAPLCHERRY - 069KINAPL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16THSGZVNHPHLILA BHUM - 0RCAAS1PLCMA CGM MEMPHIS - 0XR2NE1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16THSGZVNHPHSINAR BINTAN - 450W7SAPLCMA CGM MEMPHIS - 0XR2NE1PL11Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-16CNYNTVNHPHAOTONG2 - D755FEASL PEONY - 09JPTS1MA11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16JPIWKVNSGNNEW CAMELLIA - B29N0NAPLNEW CAMELLIA - B29N0NAPL11Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-15VNUIHTWKHHFeeder - <hr> 2023/06/09WAN HAI 522 - E01311Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHPHSFSGSS YANGON - 074KISAPLBRIGHT LAEM CHABANG - 0RMA2R1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNVUTTHBKKGLS 07 - 6195PNAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL11Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHPHCGYVIMC PIONEER - K9S5VSAPL11Transshipment
INTERASIAMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTJPTYOWAN HAI 506-N219WAN HAI 506-N21912Direct
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTJPKWSNEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1MA12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHIDSUBGSS YANGON - 074KISAPLCMA CGM SYDNEY - 0XL2VS1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHCNWUJFeederIntermodal12Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-17THSGZVNUIHLILA BHUM - 0RCAAS1PLISEACO GENESIS - 083KINAPL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17CNKUSVNHPHIntermodalUNI-PROMOTE 1096-468S12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHCHAGLS 07 - 6195PNAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17IDJKTVNUIHALS KRONOS - 1568JRAPLISEACO GENESIS - 083KINAPL12Transshipment
ONEMon, 2023-06-052023-06-17CNNGBVNVUTCONTI CONQUEST 020WGSL ELIZABETH 038N12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNCNXGAEVER OBEY 0321-013NEVER BEADY 0694-072N12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNTWKELMAERSK DAVAO - 447H4NAPLKUO CHANG - 0QKBPE1PL12Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHMYBKIFeeder - <hr> 2023/06/09Feeder12Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTCNSHANEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WKAMA BHUM - 0RKEON1MA12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNDADIDPKUMAERSK NACKA - C3S6CSAPLMARCOPOLO 262 - 0842ZRAPL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHTHSGZGSS YANGON - 074KISAPLLILA BHUM - 0RCADN1PL12Transshipment
WANHAIMon, 2023-06-052023-06-16VNUIHIDJKTFeeder - <hr> 2023/06/07WAN HAI 509 - S12612Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17PHBTGVNVUTCMA CGM PAN - 0PGFDE1PLCMA CGM PAN - 0PGFDE1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17THSGZVNUIHLILA BHUM - 0RCAAS1PLVIMC PIONEER - L2S5VNAPL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17CNWUJVNHPHIntermodalUNI-PROMOTE 1096-468S12Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-17MYTPPVNUIHAPL HOLLAND - 0WWF5W1NCBF TROUT - 2IUEBN1NC12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTJPNGONEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WAPLZHONG GU BEI HAI - 2CGW2N1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17TWKHHVNSGNCMA CGM DIGNITY - 0MHEZE1PLMERATUS JAYAGIRI - 0IGOXW1PL12Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTIDSUBCMA CGM MAGELLAN - 1TU2IS1NCLEO PERDANA - 0UE11S1NC12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNDADMYKUAMAERSK NACKA - C3S6CSAPLSINAR BINTAN - 453W7NAPL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17CNNGBVNHPHKUO CHANG 0QKBPE1NCUNI-PROMOTE 1096-468S12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHCHANEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHLKRNEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17MYPGUVNDADLEGEND 2510 - 5861YSAPLCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17CNSTGVNSGNEVER CONCISE 1923-028SWAN HAI 365 S00112Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17MYPGUVNDADKOTA INTAN - B343DEAPLCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHTHLKRVIMC PIONEER - K9S5VSAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17PHMNLVNVUTBRIGHT LAEM CHABANG - 0RMA2R1PLCMA CGM PAN - 0PGFDE1PL12Transshipment
ONEMon, 2023-06-052023-06-17CNNGBVNHPHCONTI CONQUEST 020WINSPIRE 060N12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHLKCMBGSS YANGON - 074KISAPLCMA CGM MANTA RAY - 04I29W1PL12Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-17PHBTGVNDADCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1NCCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1NC12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17IDBUNVNVUTSEAGATE 2705 - 2786BEAPLCMA CGM PAN - 0PGFDE1PL12Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-17JPHKTVNUIHNEW CAMELLIA - B23N0NCNCPORT KLANG VOYAGER - 0QRDJS1NC12Transshipment
INTERASIAMon, 2023-06-052023-06-17INMAAVNSGNDAPHNE-E846WAN HAI 291-N02012Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTKRPUSGLS 07 - 6195PNAPLDONGJIN CONFIDENT - 0CO0MN1PL12Transshipment
INTERASIAMon, 2023-06-052023-06-17JPUKBVNSGNWAN HAI 287-S024WAN HAI 287-S02412Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-17IDPNKVNVUTINTAN DAYA 11 - 2287HRAPLCMA CGM PAN - 0PGFDE1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNJPHKTSPIL NIRMALA 059BEVER CHEER N07112Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNDADIDBTMMTT SAPANGAR - 0HJ5MW1PLSUMBER JAYA 22 - Q426FNAPL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHBGPATLANTIC OCEAN - 1905VNAPLNORDAGER MAERSK - 0AY3AR1PL12Transshipment
CMA-CGMMon, 2023-06-052023-06-17THSGZVNVUTSINAR BINTAN - 450W7SCMA CGM PAN - 0PGFDE1MA12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNDADINMAAMAERSK NACKA - C3S6CSAPLMAERSK NACKA - C3S6CSAPL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17PHBTGVNDADCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1PLCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17INMUNVNHPHWAN HAI 627 E006KYOTO TOWER 0319-067N12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHBGPATLANTIC OCEAN - 1905VNAPLSTARSHIP TAURUS - 0CO0PS1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNCNSDGEVER OBEY 0321-013NFeeder12Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-17HKHKGVNUIHVIMC PIONEER - L1S5VSAPLVIMC PIONEER - L1S5VSAPL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNCNTXGEVER OBEY 0321-013NEVER BEADY 0694-072N12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17KRPUSVNVUTPORT KLANG VOYAGER - 0QRDJS1PLCMA CGM PAN - 0PGFDE1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHCHANEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WAPLNORDAGER MAERSK - 0AY3AR1PL12Transshipment
CNCMon, 2023-06-052023-06-17JPHKTVNUIHNEW CAMELLIA - B23N0NCNCVIMC PIONEER - L2S5VNCNC12Transshipment
PILMon, 2023-06-052023-06-17VNHPHIDBLWKOTA NAGA-2223SKOTA HANDAL-0663S12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNDADCNSTGEVER COMMAND 1587-033NFeeder12Direct
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNCNHKOEVER OBEY 0321-013NFeeder12Direct
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTKRPUSNEWPORT CYPRESS 89 - F15Z0WAPLDONGJIN CONFIDENT - 0CO0MN1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNDADTHLKREVER COMMAND 1587-033NIntermodal12Transshipment
PILMon, 2023-06-052023-06-17VNHPHIDJKTKOTA NAGA-2223SCSCL LIMA-0235S12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNVUTTHBGPNEWPORT CYPRESS 68 - F25Z0WAPLNORDAGER MAERSK - 0AY3AR1PL12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17VNUIHTHBGPVIMC PIONEER - K9S5VSAPLNORDAGER MAERSK - 0AY3AR1PL12Transshipment
EVERGREENMon, 2023-06-052023-06-17VNSGNPHCEBEVER OBEY 0321-013NUNI-POPULAR 0267-444S12Transshipment
APLMon, 2023-06-052023-06-17IDBTMVNDADCAPRICORN 57 - Q236FSAPLCAPE ARAXOS - 0HJ5TE1PL12Transshipment
PILMon, 2023-06-052023-06-17VNHPHIDSUBKOTA NAGA-2223SSPIL NIKEN-0UE11S1NC12Transshipment
ONEMon, 2023-06-052023-06-17INCCUVNVUTMCP LINZ 017EGSL ELIZABETH 038N12Transshipment